A challenge to humanity

En utmaning för mänskligheten
Sigrid Kahle, den 20 mars 2008

Världen är full av konflikter. Mitt uppdrag var att skriva en text om fred och försoning. Fred behövs där det finns konflikter, motsättningar och krig. Fred är inte samstämmighet utan dialog. Jag ville att motsättningarna skulle synas. Jag ville ha texten dramatisk. Utan Inferno och Purgatorio, inget Paradiso. 


Jag börjar med ett eko av den tyske poeten Rilke och slutar med ett kosmiskt eko av den italienske poeten Dante. Körerna riktar en stor fråga till mänskligheten: Hur kommer det sig att vi har existerat miljontals år på jorden utan att lära oss älska varandra?

Det gällde för tonsättaren Ylva Q Arkvik och mig att finna religionernas grundton, innehållsligt och musikaliskt. Vilken är alla religioners grundton? Det första är att varje människa måste börja med sig själv. Självkännedom och det inre livet är den medvetna andliga livsvägen. I varje tid frågar Gud varje enskild människa: Var är du i din värld? Så många år och dagar av din utmätta tid har förflutit, hur långt har du nått i din värld? Adam gömmer sig för att undkomma ansvaret. Varje människa är Adam och i Adams situation.

Varför skulle religionerna kunna svara på mänsklighetens svåra frågor? Har religionerna ett särskilt ansvar? Och i så fall, har de tagit detta ansvar? Har de inte sin beskärda del i mänskighetens ondska, har inte krig startats i religionens namn? Mördas och massakreras det inte i Guds och Det Heligas namn varje dag? Varför just religionerna?

Jo, därför att religionerna härbärgerar mänsklighetens äldsta tänkande om livets mening. Varje religion har vuxit fram i ett speciellt kulturklimat. Hinduism och buddhism i Indien, zoroastrism i Iran, taoism och konfucianism i Kina, judaism och kristendom i Palestina, Islam i Arabien. Var och en har fått göra en lång utveckling under historiens gång och alla religioner är beroende av varandra. Varje religion har sin unika insikt i den yttersta sanningen och verkligheten. Ingen religion har utvecklats ensam. I varje religion kan vi iaktta utvecklingen från en relativt enkel och osofistikerad religion till ett subtilt och komplext filosofiskt system som visar en märklig enhet bortom alla skillnader.


En utmaning för mänskligheten är att överskrida de stora religionernas kulturella begränsningar och finna en vishet, en evig filosofi, en kärna som kan överbrygga deras motsättningar. Världsreligionerna står inför utmaningen att inom sig själva upptäcka den urgamla visdom som de har ärvt och nytolka den i ljuset av den kunskap om världen och människans villkor och psyke som modern naturvetenskap ger oss.


Det stora behovet för mänskligheten idag är att religionerna inom sig själva vågar upptäcka den urgamla visdom som den har ärvt och nytolka den i ljuset av den kunskap om världen och människan som naturvetenskapens och humanismens frukter har skänkt oss, så att den blir relevant för vårt överlevande. Världen behöver idag en ny vision av verkligheten. Kan religionerna leverera den? 
Människans väg är självrannsakan och en resolut självmedvetenhet. Ingenting kan förändras om inte människan fråndrar sig själv. Gud vill beröra människan och slå sönder hela denna apparat och visa henne var hon hamnat. Hör människan rösten? Hör man rösten måste man förändra sig.

Jag vill att den rösten ska höras. Men det förutsätter att tanken på en enda religion på ett enda språk i en enda monolitisk kultur kan övervinnas för tanken på religionernas mångfald. Ju större mångfald av traditioner desto större förmåga har religionen att tillfredsställa olika personlighetstyper. Vi ser dagligen att konflikter uppstår i religionens namn så att mänskligheten blir ytterligare splittrad.

Vi ser religiös extremism, ett mördande mellan bekännare av samma tro sinsemellan och av varandra. Vi ser ett nytt och virulent religionshat från alla sidor, ett mördande mellan sekter, en instrumentalisering av religionen för att uppnå politiska mål så långt ifrån mänsklighetens nya globala ideal demokrati och mänskliga rättigheter som man överhuvudtaget kan komma. Även den vanliga banala oviljan att hysa respekt för en annan människas tro är en del av denna ondska.

Mystikerna är lärormästare i interkonfessionell tolerans. ”Mitt hjärta är mottagligt för alla former” skriver ibn al-Arabi i ”Längtans tolk”. Jag låter kören sjunga en berömd vers ur denna mystiska kärleksdikt från 1200-talets Mecka som innehåller en uppmaningen till mänskligheten än idag., kärlekens uppmaning.

Hjärtat är en central symbol i alla religioner. Det tar ständigt emot gudomliga uppenbarelser från ovan och från det inre, det har inte bara förmågan att omvandla utan även att ta emot. Hjärtat är en knutpunkt som förbinder människan med den andliga världen och våra högsta nivåer och detta är en universell doktrin i alla gamla regioner och filosofier. Tala till den som har ett hjärta, den skall förstå, sjunger kören.

Varje religion måste gå igenom död till uppståndelse, till ett nytt andligt liv som förkroppsligar den universelle visheten på ett sätt som svarar till människornas behov idag. Vi är alla delaktiga i varandra. Vi måste respektera andras religion om vi vill att de ska respektera oss. De som inte har en religion har också en religion. Det yttersta varat som ej kan beskrivas är detsamma för alla människor.

Kärleken är den högsta formen av mänsklig energi. Människans väg är självkännedom. Änglarna är inkarnationer av ande. De är insikten om människosjälens möjlighet att stiga, att vinna ett högre ljus, en fullkomligare hängivenhet. Kärleken är den kraft som rör kosmos, solen och de andra stjärnorna. Kantaten avslutas med svenska kyrkans interkonfessionella fredsbön.

A Challenge to Humanity

Sigrid Kahle 2008


The whole choir
Is it possible that we have lived so long on this earth
that we have had thousands of years to think, see and write
that we have let millenniums pass
without learning how to love one another?

In spite of culture, religion, discoveries,
inventions and worldly wisdom
we continue on the surface of life
to scorn and despise, and to use
violence at every provocation!

Accusing chorus:
Our anger is fresh and sharp

They are the apostles of
the same murderous god …

they massacre each other
with guns knives swords
they bludgeon each other to death!


Another chorus:
Start with yourself

not with the others!
You must change!


Understand yourself

Then forget yourself
and work for the world around you


Megalomania!

Water is privatized
Nature is violated
Populations deplaced
Billions excluded
Technical hybris
Global poverty
Women abused
Children killed
animals wiped out
money rules our world!


Female voices
Where are you. Adam?

What are you doing?
Where do you stand?
Where are you in your world?
How far have you reached?
What is your position?


Accusing chorus
The age is a knife

Kings are butchers
They dispense justice
when their palms are filled
Decency and laws have vanished,
falsehood stakes abroad!


A chorus of ancients
To change oneself is to change the world

True insight is the only thing that awails
Strengthen the will, sharpen the intention
Love, wholeness, unity, action, not words.

THERE IS A HEART IN EVERYBODY –
IF WE TOUCH IT THEY WILL UNDERSTAND


An obstinate chorus
How can they worship a god

who permits genocide,
stoning, apartheid
torture, evildoing,
holocaust pogroms
subordination of women
cruelty to children
neglect of animals?


A religious chorus
We ourselves are responsible

We act out of our free will
The religions of the world
must be working together
for justice and human rights


HORIZONS ARE WIDER, DANGERS ARE GREATER!


The nuclear threat!

The climate change!
Our foe will be earth itself
forests will burn for days,
the wind will spread the flames,
carbon dioxide,
the ozon layer,
rivers will turn to poison


Nature is sacred,

We have dominated it
Harmony with nature
is the aim of all religion.
Science and knowledge
is part of the religious project.
We are guardians of the earth.
We must work together
to balance man and nature.


Enough of phrases, concerts and metaphors
I want burning, burning, burning


Be prepared to suffer for justice

and for the rights of others…
struggle against evil systems
that segregate and discriminate
encourage women to fight
for their sovereign partnership
encourage men to fight for
women´s rights
but with love in our hearts!


The only prayer certain to be answered

Is that for others, also for enemies!


From the quicksand’s of racial injustice

to the solid rock of brotherhood


from the shame and tears of violation

to the strong bonds of sisterhood
and the flowering of women´s talents,


From human bondage and slavery

from killings and genocide
let our concerted will save us


starting with our own slavery

to selfish lusts and greed’s


Fight for the freedom of others

we all thirst for freedom
all human beings are equal.


We must be keepers of each other´s image

guardians of one another´s right
we must feel hurt on other people´s behalf
we must go beyond ourselves!


If we meet this challenge

we may create harmony between us
and develop true respect for one another
And there will be peace on earth!


BUT HOW ARE WE TO LOVE GOD?


The mystic voice:
My heart is capable of every form

A convent for Christian monks
A temple for idols
The pilgrim´s Kaaba
The tables of the Torah
The book of the Koran, the Bible,
Shastra, Bhagavad Gita, The Grant Sáhib,
Tao, Pachamama, Varalda ålmåj
I follow the religion of Love


We do not want our windows shut

We want the winds of all faiths
to be blown about our house
as freely as possible.


Let us draw God into the world!

He wants to be let in!
God lives where He is let in!
Let God into the world!


THERE IS A HEART IN EVERYBODY – IF WE TOUCH IT THEY WILL UNDERSTAND


NO FORCE IN RELIGION


Love is the force that moves the cosmos,
the sun, the moon and the other stars

The flame of love that fired me,
the wine of love inspired me

 

Listen, listen to the reed,
a memory of paradiseTHE SEA OF LIFE IS HARD TO CROSS
HOW CAN WE SAFELY REACH THE OTHER SIDE?


And in the middle, with outspread wings

I saw a thousand angels making festival.

O light supreme so far exalted

give my tongue such power
that it may leave but a gleam of thy glory
to the people of the future.


Final chorus
Lead us from death to life,

from fear to trust
Lead us from hate to love,
from war to peace
let peace fill our hearts,
our world, our universe