Stadgar

för föreningen Vox Pacis - fredens röst

§ 1 Namn

Föreningens namn är Föreningen Vox Pacis – Fredens Röst, nedan kallad föreningen.

§ 2 Ändamål
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

Föreningens syfte är att musikaliskt, konstnärligt, interkulturellt och interreligiöst arbeta för fred och försoning genom musikaliska och konstnärliga uttrycksformer nationellt och internationellt.

Föreningen ska sprida och främja intresset för kulturella och andliga möten för samförstånd och dialog, samt engagera medlemmarna i därtill knutna verksamheter och nätverk.

§ 3 Medlemsskap
Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskilda personer, sammanslutningar och företag som erlagt fastställd medlemsavgift.


§ 4 Årsavgift

Medlem erlägger årsavgift till det belopp som fastställs vid årsmöte.

§ 5 Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 6 Årsmöte
Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall äga rum årligen före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte skall sändas via e-post eller brev till varje medlem senast fjorton dagar före mötet. I kallelsen ska anges vilka ärenden som årsmötet ska behandla. Vid årsmöte får endast beslut fattas i ärende som angivits i kallelsen.

Medlem som vill ställa motion eller få ärende behandlat på årsmötet ska skriftligt anmäla detta senast 30 dagar innan årsmötet .

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Förslag till ledamöter i föreningsstyrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Vid årsmötet kan endast av valberedningen föreslagna eller hos valberedningen föreslagna ledamöter väljas som ledamöter i föreningsstyrelsen.

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

• Öppnande
• Godkännande av dagordning
• Val av mötesordförande och mötessekreterare
• Val av två justeringsmän tillika rösträknare
• Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
• Fastställande av röstlängd
• Föredragning av styrelsens årsredovisning
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
• Beslut om resultatdisposition
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
• Val av föreningsordförande
• Val av övriga styrelseledamöter
• Val av revisor och revisorssuppleant
• Val av valberedning
• Val av valberedningsordförande
• Fastställande av medlemsavgifter
• I kallelsen angivna medlemsmotioner och av styrelsen avgivna förslag
• Årsmötet avslutas

§ 7 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt- och förslagsrätt på årsmötet. Rösträtten får utövas genom ombud.

§ 8 Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte ska utlysas då styrelsen, revisorerna eller minst fem procent av medlemmarna skriftligen så begär. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas i kallelsen angivna frågor. För kallelse till extra föreningsmöte gäller samma regler som till årsmötet.

§ 9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt maximalt tre suppleanter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs på två år och suppleanter på ett år. Hälften av styrelsens ledamöter väljs årligen.

§ 10 Styrelsens arbetsformer
Styrelsen utser (förutom ordförande) inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de funktioner verksamheten kräver.

Föreningens firma tecknas av ordförande eller av två styrelseledamöter i förening. Därutöver kan styrelsen genom särskilt beslut delegera attesträtt till enskild ledamot.

Styrelsen beslutar hur föreningens medel skall placeras och disponeras.


§ 11 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordförande så bestämmer eller när det påkallas av minst tre andra styrelseledamöter. Kallelse till sammanträde jämte dagordning skall sändas till ledamöterna om möjligt senast sju dagar i förväg.
Vid sammanträden skall föras protokoll som uppläses och justeras vid nästa sammanträde eller justeras dessförinnan av ordförande och en därtill utsedd person.

§ 12 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Vid ordinarie styrelseledamots frånvaro inträder suppleant.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller, vid lika röstetal, den mening ordförande biträder utom vid val, då lotten avgör.

§ 13 Räkenskaper och revision
Senast tre månader efter verksamhetsårets utgång ska styrelsen till revisorerna överlämna räkenskaper jämte styrelsens berättelse.
Kopior av protokoll ska löpande överlämnas till revisorerna för att dessa ska kunna följa verksamheten.

§ 14 Revisorer
Årsmötet ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte. Revisorerna ska avge revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.

§ 15 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid ett årsmöte jämte ett därpå följande föreningssammanträde. Ändringsförslag skall tillställas föreningens medlemmar minst en vecka före årsmötet. För giltighet krävs att det vid båda sammanträdena biträdes av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 16 Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast vid årsmöte jämte ett därpå följande extra föreningssammanträde och är giltigt om det vid bägge tillfällena biträdes av tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna.

§ 17 Fördelning av tillgångar vid upplösning
Om föreningen upplöses beslutar årsmötet hur föreningens tillgångar skall fördelas. Förslag om detta skall tillställas föreningens medlemmar minst en vecka före årsmötet.